top of page

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων: Τι ισχύει

Υποχρεωτική για τα κτήρια που μεταβιβάζονται, καθώς και για μια σειρά από ακίνητα συνάθροισης κοινού θα καταστεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων (ΗΤΚ) βάσει του ν. 4495/2017.

Η ΗΤΚ θεσπίστηκε αρχικά με τον ν. 3843/2010, αλλά δεν εφαρμόστηκε καθώς χρειαζόταν μια σειρά από πράξεις της διοίκησης οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ και τώρα η εφαρμογή της τελεί υπό την αίρεση της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Εκτιμάται ότι, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έχει έτοιμο το αναγκαίο πληροφοριακό σύστημα εδώ και μια διετία, είναι θέμα πολιτικής βούλησης από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος η γρήγορη προετοιμασία του δευτερογενούς δικαίου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή. Τα βασικά στοιχεία που διέπουν τον νέο αυτό θεσμό έχουν ως εξής:

Τι είναι η ΗΤΚ:

Ως ΗΤΚ ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτηρίου και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτηρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στην ΗΤΚ:

Τα στοιχεία του κτηρίου που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ είναι: α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτηρίου, με τις αναθεωρήσεις της, β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού, δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτήριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’, ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται. η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον απαιτούνται, θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο συμπληρώνονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Πότε ενημερώνεται η ΗΤΚ:

Ενημέρωση της ΗΤΚ γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτήριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ΗΤΚ μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό: α) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, ή β) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Κυρώσεις στους μηχανικούς:

Αν κατά τη συμπλήρωση της ΗΤΚ ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτηρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται: α) πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ΗΤΚ, β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι ανωτέρω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, το πρόστιμο είναι από 4.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Η αναστολή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζεται από 4 έως 48 μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων:

Για την παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτηρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο από τον ειδικό γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ανάλογα με ποια στοιχεία δηλώθηκαν ανακριβώς.

Πηγή: Εφημερίδα "Η Ναυτεμπορική"

Comments


Νέα
Αρχείο
Αναζήτηση
No tags yet.
bottom of page